Gacsály Művelődési ház

Községünkről

Elhelyezkedés, megközelíthetőség

A Szatmári-síkságon, Nyíregyházától Keletre, mintegy 100 km távolságra található a település. Alsórendû úton közelíthetõ meg, területén áthalad a Mátészalka - Zajta vasútvonal, melyen a közlekedés 2009. decemberében sajnálatos módon megszûnt.

Éghajlat

Községünk a mérsékelten hûvös és a mérsékelten meleg öv határán fekszik. Az évi napsütéses órák száma 1960-1970, a középhõmérséklet 9,6 -9,7 °C, a csapadék összege 650-670 mm. Az uralkodó szélirány az északi, második helyen a déli.

Növényzet

Erdõtársulásait fõleg tölgyesek, és akácok alkotják, de találkozhatunk nemes nyárfákkal is. Nagy felületet borítanak a mocsárértékek és ecsetpázsitos rétek. A lágyszárú fajok közül a leggyakoribb a csomós palka, az erdei madárhur, és a pázsitlevelû nõszirom

A településről

A falu neve személynévbõl alakult, korai település lehet. A község oklevelekben elõször 1263-ban, a Gut-Keled külön nemzetség Pelbárt ispán birtokaként tûnik fel. 1264-ben a nembeli Pelbárt comes felesége a férjétõl adományban kapott birtokot a váradi püspöknek adományozta. A püspök birtoklása a XV. Században megszûnt, ezt követõen a Gacsályi család birtokolta hosszú századokon keresztül a földet. (Ebben az idõben a község nevét Gachal-nak írták) Mellettük több nemesi család jutott birtokrészhez. A XV. Század elején egy részét Rosályi Kun László szerezte meg. 1550-ben I. Ferdinánd a rosályi Kunokat az egész falu birtokába beiktatta és 1590-ben Kun László fia, Miklós és Károlyi Mihály rokonság címén kettéosztották. Lakói a középkorban magyarok voltak. Jelentõsebb számú idegen népelem betelepülésére a késõbbi századokban sem került sor. A XVIII. Században 6 telkes jobbágyán és 3 házas zsellérén Bárczay Ferencné, Egry Ferenc, Madarassy Sándor, Szilágyi Ádám és Maróthy György osztozkodtak. Földesurai a korábbiak maradtak a jobbágyfelszabadításig. Lélekszáma sokáig nem nõtt, a XIX. Század elején viszont már 650 lakosa volt, zömmel református vallásúak.

A szatmári vár és a rozsályi vár tõszomszédságában fekvõ falu a mohácsi vész utáni idõkben sokszor szenvedett a hadaktól Az 1709. évi pestis és az 1717. évi tatárbetörés úgy elpusztította, hogy alig néhány ház maradt meg benne. Hamarosan felépült és a század végén már ismét jelentõs település. Közigazgatásilag Gacsály 1860-tõl a Szamos-közi járáshoz, 1870-tõl a Fehérgyarmati járáshoz tartozott. 1876-tól Csengeri járás községe 1969-ig. 1920-tól körjegyzõségi székhely, Császló és Rozsály tartoznak hozzá. 1969-ben a Fehérgyarmati járáshoz csatolták. A tanácsrendszerben 1990-ig nagyközségi közös tanács társközsége, tanácsának székhelye Rozsály. 1989 július 1-jétõl Fehérgyarmat városkörnyéki községe. 1990-tõl önálló. Az 1995-ös közigazgatási besorolás szerint rangja: község. 2000-ben Császló községgel körjegyzõséget alakít, 2007. december 31-ig, majd újra önálló. 2010. január 1-tõl, Kisnamény község csatlakozását követõen, megalakul Gacsály-Kisnamény Községek Körjegyzõsége, Gacsály gesztorságával. Gacsály a szatmári Erdõháton fekvõ völgyi falu. Lakóinak nagy része nemesi származású középparaszt volt. A település új részei a XX. Században a vasútállomás felé alakultak ki, itt több utca épült. A községben jellemzõek a soros elrendezésû szalagtelkek. A református temploma a megtört vonalú utca csuklópontjában áll. Az utca Ny-K irányú szakasza (a mai Petõfi utca) tölcsér alakban kiszélesedik, itt állt az 1800-as években a református egyház kocsmája és szárazmalma. Négy szárazmalom mûködött a XIX. Században Gacsályban. Ezek közül az egyik egyházi tulajdonban volt, a többi kisebb földbirtokosokhoz tartozott. Az utolsót 1910-ben bontották le.

A falunak már a XIV. század elején már egyháza volt. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben szerepel az ugocsai fõesperességhez tartozó református templom, melynek építési ideje a XV. Század elsõ felére tehetõ. A XVII. Században a reformátusok kezén volt. 1717-ben, a tatár betörés idején nagyrészt elpusztult, s mintegy negyven évig állt romosan. 1734 és 1759 között újjáépítették. Anyakönyvei 1773-tól maradtak fenn. Egyházi feljegyzés szerint a XIX. Század utolsó évtizedében villámcsapás után új toronysisak készült. 1902-ben indítottak el egy sokáig húzódó restaurálást, melyet 1911-ben fejeztek be. A legutóbbi restaurálás 1959-60-ban történt a tetõszék kicserélésével. A templom szabadon álló, keletelt, egyhajós, egy homlokzat elõtti tornyos, átépített, gótikus stílusú épület. Anyag tégla, a fedett famennyezet, mely 1759-ben készült, eredetileg 172 táblából állt, ma már csak 24+16+6 tábla található, kék léckeretbe foglalva. Színezésük figyelemre méltó: fehér alapon piros, barna, fekete, zöld. Rajzuk változatos, minden tábla más mintájú (szõlõ, tulipán, rozetta stb.).

Infrastruktura

A háziorvosi és védõnõi ellátás megoldott, valamint fiókgyógyszertár is üzemel községünkben. Az óvodánk 50 férõhelyes, 2009-ben lett felújítva, ezzel egyidejûleg az óvodai konyha is, melyhez hozzátartozik, hogy berendezéseit, eszközeit teljes mértékben ki tudtuk cserélni. Az általános iskola 2002-ben épült át, pályázat útján sikerült felújítani, de sajnos jelenleg gyermeklétszám miatt, csak az alsó tagozat mûködik, a felsõ tagozatosak a csengersimai általános iskolába járnak, utazásuk megoldott. A település távolsági autóbuszjárattal közelíthetõ meg. Községünkben mûködik postahivatal, távbeszélõ állomással, mûvelõdési ház és könyvtár is. A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 95%-os, 80%-uk vezetékessel gázzal fûthetõ. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésre került 2002-ben. Az utak, utcák pormentesek, burkoltak. A szennyvízhálózattal párhuzamosan kábeltelevízió hálózat került kiépítésre, mely idõközben kibõvült internet szolgáltatással is. A háztartások a szilárd hulladékának elszállítása megoldott, a Nyír-Flop Kft végzi, kétheti rendszerességgel. A munkanélküliség községünkben is jelentõs, zömében a szakképzetlen férfiak nem találnak maguknak munkát.

Szociológia

Gacsály község népességének lassú csökkenés, bár az 2009-es évet tekintve nõtt. Igen kevés a gyermekkorú (0-14 éves). Kevés az élveszületések száma, s ehhez képest sok az elhalálozás. A migrációra jellemzõ, hogy a fiatalok elhagyják a települést a jobb megélhetés reményében.

Wikipedia
E-mail: gacsaly.onkorm@freemail.hu
Cím: 4972 Gacsály Széchenyi u. 25.
Tel.: 06-70-319-9391